23. júla 2024

ENGLISH BELOW

Bývalý zpěvák Electric Light Orchestra Part II a the Orchestra v letech 1993 až 1999, kdy kapelu opouští. Phil Bates & Band představují hity ELO ze všech dob jejich existence. V roce 2011 Phil založil vlastní kapelu, která spojuje virtuozitu klasického ansámblu s drivem vynikající živé kapely a přidává svůj vlastní bezchybný instrumentální a vokální výkon, aby vdechl hudbě ELO nový, svěží zvuk.


Alan – Ahoj Philipe.

Philip – Ahoj, rád si popovídám.

Alan – Před skupinou ELO jsi měl jiné skupiny a projekty. Jaké to byli?

Philip – Největší projekt předtím než jsem přišel do ELO byla kapela Trickster, která vydala dvě alba, hodně singlů a koncertovala s ELO, Smokie, Boston, John Miles a dalšími. Má první opravdová kapela byla Quill na začátku 70. let, která stále funguje, a nyní je jejím členem bubeník ELO Bev Bevan. Podílel jsem se v tolika kapelách a na mnohých projektech, že je těžké je všechny vyjmenovat. Nedávno jsem napočítal, že jsem se od svého začátku v polovině 60. let podílel na více než 30 kapelách a projektech.

Alan – Ke skupině ELO si se dostal jako stálí člen v roce 1993. Kdo tě oslovil abys s nimi hrál?

Philip – Setkal jsem se s Kelly Groucott na mém sólovém koncertu a mluvili jsme o starých časech. O několik měsíců později měli Bev, Kelly, Mik, Lou Clark a Eric Troyer další pokus o opětovné spuštění ELO Part2 a požádali mě, abych se připojil.

Alan – Rok 1993 ale nebyl tvůj prvopočátek v kapele ELO. Ty jsi už s ELO pracoval mnohem déle.

Philip – Mám spojení s ELO, které sahá až do poloviny 70. let, kdy jsme podepsali smlouvu s jejich nahrávací společností. Poté jsme podpořili většinu turné Spaceship Tour v roce 1978. Ale moje spojení s Jeffem Lynnem sahá ještě dále do konce 60 let, kdy moje kapela nahrála 3 jeho písně Idle Race. Mé úplně první natáčení. Také jsem při mnoha příležitostech hrál a spolupracoval s různými členy ELO.

Alan – V letech 1993 až 1999, které hity a alba jste s ELO part II vydali?

Philip – Part 2 vydala alba „Moment of Truth“ a „live“ album „One Night“, které jsem spoluprodukoval. Singly byly ‚Power of a million lights‘ plus ‚Breaking Down the wall‘. Tyto singly měly úspěch v různých zemích, ale nebyly mezinárodními hity.

Alan – S tvorbou ELO a vlastními skladby objíždíš skoro celý svět. Kde jste ještě nehráli?

Philip – Nehráli jsem v Číně, Japonsku nebo Indii. Několikrát jsme se přiblížil, ale nikdy se to neuskutečnilo. Možná už je teď pozdě,  možná ne. Mám pocit, jako bych hrál skoro všude jinde.

Alan – V České republice a na Slovensku v letošním roce nehrajete poprvé. Kdy jste hráli poprvé v Česku? A na Slovensku?

Philip – Hráli jsem několikrát v Praze s Orchestra v roce 2000, plus pár menších měst, na která si nevzpomínám. Moje současná kapela hrála v Bratislavě a na festivalu ve Snině v roce 2021. Vždy skvělé koncerty. Je pravděpodobné, že jsme hráli v Československu v 90. letech s ELO Part 2, ale odehráli jsme tolik koncertů, že si to těžko pamatuji. Soráč.

Alan – Amfiteatr Loket, jak jste na vystoupení připraveni?

Philip – Uděláme to, co vždycky, zahrajeme co nejvíce top hitů od ELO.

Alan – Přeci je koncertujete poměrně dost často. Máš čas na soukromí život? Pokud ano, co děláš ve volném čase?

Philip – Je těžké cokoliv dělat mimo hudbu, mám malou sólovou akustickou skupinu v UK. Kromě toho rád čtu a mam rád procházky.

Alan – Otázka mimo hudbu. Krajová jídla. Každý kraj, každá země má své speciality co se jedná pokrmů. Máte možnost ochutnat místní (krajové ) speciality?

Philip – Rádi ochutnáme krajové jídla, většinou ochutnáme místní piva nebo víno, když navštívíme nová místa.

Alan – V Lokti se uvidíme, snad vám připraví krajové jídlo. Nebo alespoň švestkové knedlíky, to je typicky české jídlo. Díky za rozhovor a uvidíme se na místě.

Philip – Těším se na vás při vystoupení v Lokti. Bylo by skvělé ochutnat vaše švestkové knedlíky.

Děkujeme a uvidíme se tam.Former singer of Electric Light Orchestra Part II and the Orchestra from 1993 to 1999, when he left the band. Phil Bates & Band present ELO’s hits from throughout their existence. In 2011, Phil formed his band, combining the virtuosity of a classical ensemble with the drive of an excellent live band and adding his own flawless instrumental and vocal performance to breathe a fresh new sound into ELO’s music.


Alan – Hi Philip.

Philip – Hello. Good to speak to you.

Alan – You had other groups and projects before ELO. What were they like?

Philip – My biggest project before my connection with ELO was my band, Trickster, who released two albums, very many singles, and toured with ELO, Smokie, Boston, John Miles, and more. My first real band was Quill in the early 1970s, which is still going, and now ELO drummer, Bev Bevan, is a member. But I have been involved in so many bands and projects, it is hard to list them all. I counted recently that I have been involved in more than 30 bands and projects since I began in the mid 1960s.

Alan – You joined ELO part II as a permanent member in 1993. Who approached you to play with them?

Philip – I met again with Kelly Groucott, at a solo gig of mine, and we talked about old times. Then a few months later, Bev, Kelly, Mik, Lou Clark, and Eric Troyer, were having another attempt at re-launching ELO Part2 and asked me to join.

Alan – But 1993 was not your debut in the band ELO. You have worked with ELO for much longer.

Philip – I have a connection with ELO that goes back 1ot he mid-1970s, when we signed with their record company. We then supported on most 1ot he 1978 Spaceship Tour. But my connection with Jeff Lynne goes farther back 1ot he late 1960s when my band recorded 3 of his Idle Race songs. My very first recording session. I have also played and worked with various members of ELO on many occasions.

Alan – Between 1993 and 1999, which hits and albums did you release with ELO part II?

Philip – Part 2 released the albums ‘Moment of Truth’, and the ‘One Night’ ‘live’ album, which I co-produced. The singles were ‘Power of a million lights’, and ‘Breaking Down the walls’. These singles had some success in different countries, but were not international hits.

Alan – You tour almost the whole world with ELO’s work and your compositions. Where haven’t you played yet?

Philip – I haven’t played in China, Japan, or India. I have come close a few times, but it never happened. Maybe it is too late now, but maybe not. It feels as if I have played almost everywhere else.

Alan – This is not the first time you are playing in the Czech Republic and Slovakia this year. When did you play in the Czech Republic for the first time? And in Slovakia?

Philip – I played several times in Prague with the Orchestra in the 2000s, plus a couple smaller towns that I cannot remember the name of. My current band played in Bratislava, and a festival in Snina in 2021. Always great gigs.

Alan – In this year 2024, where are you playing in the Czech Republic and Slovakia?

Philip – There is a big chance that we played in Czechoslovakia in the 1990s with ELO Part 2, but we played so many concerts that it is hard for me to remember. Sorry.

Alan – Amphitheatre Loket, how are you prepared for the performance?

Philip – We will do what we always do and play as many of the big hits offELO as possible. And have a great time.

Alan – After all, you perform them quite often. Do you have time for yourself? If so, what do you do in your spare time?

Philip – It is hard to have things outside of music, but I do have a small solo acoustic career in the U.K. Apart from that I love to read and to walk when I can.

Alan – A question outside of music. Regional dishes. Every region and every country has its specialties when it comes to food. Do you have the opportunity to taste local (regional) specialties?

Philip – We will be happy to taste local foods, but mostly we sample local beers or wine when we visit new places.

Alan – I‘ll see you in Lokti, maybe they‘ll prepare regional food for you. Or at least plum dumplings, that‘s a typical Czech dish. Thanks for the interview and see you there.

Philip – I look forward to seeing you in Lokti. It would great to sample your plum dumplings.

Thanks, and see you there.