13. júla 2024

ENGLISH BELOW

Osyron z Kanady hrající melodický death metal v kombinaci symfonic folk metal, nejsou v Česku poprvé, už jste se s nimi setkat mohli. A letos 2024 navštíví náš festival South of Heaven. Položili jsme pár naprosto volných otázek.


Alan – Ahoj bando. Kdy jste se dozvěděli o tomto festivale?

Osyron – Honza nás oslovil na doporučení po našem vystoupení na festivalu Rock Castle 2023 v Moravském Krumlově. Jsme nesmírně rádi, že můžeme být součástí tohoto festivalu a zažít jeho atmosféru.

Alan – Když jste se o festu dozvěděli, koukli jste i na předešlé ročníky? Nebo South of Heaven mapujete dýl?

Osyron – Upřímně, právě jsme se o vás dozvěděli, když jsme byli požádáni, abychom si hráli! Když se na to podíváme a uděláme si vlastní průzkum, je úžasné vidět růst festivalu v tak krátkém časovém rámci. Nemůžeme se dočkat, až uvidíme, kam vás příští roky zavedou.

Alan – Tuto otázku pokládám pokaždé, u každého ročníku, tak ji položím i vám. Už jste hráli někdy v lomu? Co na to říkáte?

Osyron – Ještě ne, prý máte úžasné pivo.

Alan – Prozraďte nějaké zajímavé místa kde jste si už zahráli koncert, nebo festival. Třeba vlak, letadlo, loď, strž …..?

Osyron – V roce 2023 jsme hráli na výletní lodi dvakrát – během plavby 70 000 tun kovu. Také jsme hráli 3x na místním festivalu zde v Albertě v Kanadě známém jako „Loud as Hell“, který se odehrává na dinosauřím hřbitově/badlands. (A samozřejmě také hrad ze 13. století ve vaší rodné zemi!)

Alan – Co u vás nového, zajímavého? Album, změna v sestavě atd ….?

Osyron – Budeme v Evropě asi 2 – 3 týdny budeme na turné, včetně několika festivalových vystoupení, jako je ten váš letos v létě. Nyní připravujeme album Momentous z roku 2022. Máme úžasný materiál, nemůžeme se dočkat, až se o něj podělíme se světem.

Alan – Na South of Heaven přivezete co? Myšleno v repertoáru? A nebo i pokud s sebou povezete nějaké překvapení, ven s tím.

Osyron – Budeme mít s sebou maskota a je to také náš zpěvák.

Alan – Co děláte když nehrajete?

Osyron – Setkání s naším maskotem (nemá přátele) Jinak někteří jsou hokejoví fanoušci, někteří mají rádi videohry. Máme nahrávací studia kde pracujeme s dalšími kapelami.

Alan – Váš kout, vaše domovina – jak se vám tam hraje? A nějakou perličku můžete říci/napsat?

Osyron – Víc jak půl roku je brutální zima, ale máme tu nejkrásnější letní sezónu, i když trvá jen 3 měsíce. Přijeďte na dovolenou.

Alan – Bylo by něco, co na sebe prásknete, a nikde jinde jste to ještě neřekli, nebo nenapsali?

Osyron – Našincům to neříkejte, ale musíme říct, že české pivo je rozhodně lepší než kanadské.

Alan – Na co (nač), nebo na koho se na festivale South of Heaven nejvíce těšíte?

Osyron – Setkání s vámi všemi a návštěvníky festivalu! A pivo.

Alan – Díky za rozhovor pro nás a pro návštěvníky festivalu South of Heaven. Uvidíme se na pódiu. Se mnou určitě, já jsem ten co to vše uvádí a v čas vás z pódia vyžene kvůli prostoru pro další kapelu.

Osyron – Sakra jo bratře, uvidíme se tam! Ujistěte se, že kopnete do Bobbyho extra tvrdě! Je to fanoušek olejářů…Osyron from Canada playing melodic death metal in a combination of symphonic folk metal, they are not in the Czech Republic for the first time, you could already meet them. And this year 2024 they will visit our South of Heaven festival. We asked a few completely free questions.


Alan – Hi gang. When did you hear about this festival?

Osyron – Honza reached out to us through recommendation after our appearance at the 2023 Rock Castle festival in Moravsky Krumlov, CZ. We are beyond excited to be a part of this festival and experience it for the first time.

Alan – When you heard about the festival, did you look at the previous ones? Or are you learning about South of Heaven just now?

Osyron – Honestly we just learned about you guys when we were asked to play! Looking it up and doing our own research, it’s awesome to see the growth of the festival in such a short timeframe. We cannot wait to see where the coming years take you.

Alan – I ask this question every time, with every year, so I will ask it again. Have you ever played in a quarry? What do you think about it?

Osyron – No we cannot say that we have, however; we hear the beer is amazing!

Alan – Tell us about some interesting places where you have already played a concert or a festival. For example, a train, a plane, a ship, a jet…..?

Osyron – In 2023 we played on a cruise ship twice – during the 70,000 tons of metal cruise. We’ve also played 3 times at a local festival here in Alberta Canada known as “Loud as Hell” which takes place in a dinosaur graveyard/badlands. (And of course, a 13th century castle in your home country as well!)

Alan – More than 6 months have passed since the beginning of 2024, so what’s new, and interesting for you? Album, line-up change, etc…?

Osyron – We’ll be here in Europe for about 2-3 weeks embarking on a tour of sorts, including a few festival appearances such as yours this summer. We are also in the process of writing our followup album to 2022’s Momentous now. We have some awesome material we can’t wait to share with the world soon.

Alan – What will you bring to South of Heaven? Thought as in the repertoire? Or even if you bring a surprise, can you hint about it?

Osyron – We’re bringing our mascot. He’s also our singer.

Alan – What do you do when you’re not playing?

Osyron – Hanging out with our mascot (he doesn’t have friends) Otherwise, some of the members are hockey fans, some like video games. There’s also a Polish guy, and some of us have recording studios and record other bands too.

Alan – Your corner, your homeland – how are you doing there? And can you say/write something interesting about your homeland?

Osyron – It’s deathly cold for more than half the year, but we have the most beautiful summer season although it’s only 3 months long. Come visit for the poutine, but heads up – you’ll never afford to buy a house here if you decide to stay…

Alan – Is there anything you’re going to tell about yourself that you haven’t said or written anywhere else?

Osyron – Don’t tell our countrymen, but we must say that admittedly Czech beer is better than Canadian beer.

Alan – What or who are you most looking forward to at South of Heaven?

Osyron – Meeting all of you and your festival attendees! And the beer.

Alan – Thanks for the interview for us and the South of Heaven festival goers. See you on stage. With me for sure, I’m the one who introduces it all and when the time comes, kicks you off the stage to make room for the next band.

Osyron – Hell yeah brother, see you there! Be sure to kick Bobby extra hard! He’s an oiler’s fan…

Webstránka • Webstránka • Facebook