23. júla 2024

ENGLISH BELOW

Po skoro 11 letech se vrací portugalská Symphonic Death metalová smečka z Portugalska zpět nejen na scénu, ale hned na výsluní. Tam kde skončili, rovnou navázali aniž by museli projít znovu vše od základů. Jejich vlastní zvuk, podání i nasazení je odlišné od podobných kapel, tím je to dává na pozici snadno rozpoznatelných skupin. Zde máme pár řádku nejen k návratu, ale i volné povídání o jejich cestách po Evropě.Alan – Ahoj, kdo bude za skupinu odpovídat?

Godiva – Nevím, co máte na mysli. Ale my jsme skupina přátel, kteří sdílejí sen, a neexistuje žádný šéf.

Alan – Vy jakožto skupina Godiva, máte svůj vznik v roce 1999, odehráno dosti koncertů, byli jste i bráni nejen v Portugalsku za velmi zajímavou skupinu, a po nějakém čase jste se rozešli? Proč? Není to tajemství? Pokud ne, řekni proč tomu tak bylo?

Godiva – Udělali jsme to, není to nic mimořádného, když se kapela zformuje velmi mladá, partou přátel, stane se, oddělili jsme se. To je zcela normální. Později několik z nás chtělo oživit sen a vrátili jsme se silnější s novou sestavou, která sdílí poslání a sen.

Alan – Pro název skupiny jste zvolili koho Godiva? Lady Godiva, nebo značku čokolády?

Godiva – Bylo to dávno. Godiva má svou vlastní identitu. Začalo to legendou o lady Godivě a tím, co namenala. Stalo se okolo kapely mnohem víc, název jsme ponechali. Je to naše identita.

Alan – Skoro po 11 letech jste se zformovali znovu. Kdo zůstal ze staré kapely? A kdo tedy tvoří novou sestavu skupiny?

Godiva – Abychom odpověděli, musíme říci co tomu vše předcházelo. Všechno to začalo výzvou od jednoho z našich kamarádů André Matose, on nás požádal jestli bychom nevystoupili na Laurus, skvělém festivalu pořádaném v rodném městě Godiva. Snažili jsme se dát gang zpět dohromady, ale nešlo to. Přesto to pár z nás chtělo udělat. Takže jsme našli skvělé lidi (kamarády). Původně to mělo být jednorázové. Chtěli jsme víc a chtěli jsme, aby se kapela nejen znovuzrodila, ale aby pokračovala. Z kapely Spiral s Pedrem (zpěv), Ricardem (kytara) a Arcéliem (baskytara) a přivedli jsme André Matose pro kytary a orchestry plus Sinatru za bicí. Od té doby jsme toho odehráli spoustu. Naše současná sestava je Pedro (zpěv), Ricardo (hlavní kytara), André Matos (kytara a doprovody) a Gaspar „The animal“ za bubny, jsme nesmírně šťastní, že současná sestava je dokonalá, zbytek je historie.

Alan – Poslední album s názvem Hubris jste vydali před rokem (v únoru) 2023, na rok 2024 máte něco připravené? Přeci jen, od jara pojedete spoustu koncertů po Evropě.

Godiva – Ano, stále pracujeme na novém materiálu a energie z našich turné pohání naši kreativitu. Pro rok 2024 připravujeme nové skladby, které chceme vydat na tour. Turné je naším bezprostředním cílem, současně píšeme a nahráváme, když je to možné. Takže se těšte.

Alan – Když už jsme u toho hraní. Jaké země a kde máte proplánováno zahrát?

Godiva – Pojedeme spoustu zemí včetně České republiky, Francie, Švýcarska, Rumunska, Nizozemska, Španělska, Belgie a mnoho dalších v Evropě. Jsme naprosto nadšeni, že se vrátíme na známá místa kde jsme už hráli, ale máme naplánovaný i města kde jsme zatím nezahráli, takže super. A hlavně se těšíme na obrovský náboj fans.

Alan – Nebudou to jen samostatné koncerty, ale i festivaly. Nemohu opomenout ani festival na Balkáně. Trochu více nejen o tomto festivale?

Godiva – Festivaly jsou pro nás vrcholem, zvláště na Balkáně, kde je metalová scéna živá a fanoušci jsou neuvěřitelně vášniví. Těšíme se, že budeme součástí této energie, vydáme ze sebe to nejlepší co máme.

Alan – Mimo dotaz, mimo otázka. Při projetí letos Evropou, nebudete mít nějakou (nějaké) zastávky při hraní třeba v Česku nebo na Slovensku?

Godiva – Absolutně, Česká republika a Slovensko jsou na našem seznamu. V Ostravě jsme hráli, doufáme, že v těchto zemích budeme mít několik termínů. Vždy je radost tam hrát díky bohaté hudební kultuře a nadšenému ohlasu davu.

Alan – Znáte Česko nebo Slovensko? A nějaké skupiny měli jste možnost z Čech nebo Slovenska slyšet, nebo i vidět?

Godiva – Scénu v těchto zemích už nějakou dobu známe. Česká republika a Slovensko mají úžasné kapely a my jsme měli to potěšení sdílet s nimi pódium. Talent je tam výjimečný a vždy se těšíme, až objevíme nové místní smečky.

Alan – Rok 2024 a festivaly. (ano na všechny se těšíte hodně) Na které se těšíte z těch co máte nasmlouváno nejvíce a proč?

Godiva – Každý festival má své kouzlo, my jsme obzvláště nadšení z těch větších, jako je Laurus. Je to atmosféra, rozmanitost line-upu a možnost oslovit nové fanoušky, co nás opravdu nakopne.

Alan – Prosimtě, ono jste Portugalci – v Portugalsku pro vás jako skupinu Godiva, je top, nebo best kde hrát? A který festival kde hrajete je pro vás tou špičkou?

Godiva – V Portugalsku jsme doma, takže hrát zde je vždy speciální. Milujeme atmosféru na Laurus nebo Vagos Metal Fest a intimní prostředí Hard Club v Portu. Ale upřímně, každá scéna v Portugalsku je pro nás nejlepší místo pro hraní, protože to je domácí trávník.

Alan – Váš návrat na hudební scénu před cca rokem. S kým jste si společně zahráli? A kdo byl pro vás tou nej kapelou s kterou jste hráli? A nemusí to být skupina zvučného jména, klidně regionální banda, na kterou rádi vzpomenete, protože vás něčím nadchla.

Godiva – Od našeho návratu jsme sdíleli pódium s mnoha neuvěřitelnými kapelami. Jedním z nich jsou Septic Flesh, se kterým jsme hráli v Ostravě na festivale Ostrava v plamenech. Přinesli na jeviště tak syrovou energii a vášeň; bylo to inspirující a připomnělo nám to, proč to rádi děláme.

Alan – Tuto otázku pokládám každému, pro uvolnění. Nějaké veselé příhody pro zasmání co se vám jako skupině povedli při hraní na koncertu, festivale, nebo na cestě?

Godiva – Oh, je jich mnoho! Jednou nám nefungovali marshall komplet a my jsme museli udělat „surovou“ show. Ukázalo se, že je to skvělý koncert, který se všem líbil. S Godivou vždy očekávejte neočekávané!

Alan – Díky za rozhovor, a snad v Česku, nebo na Slovensku se uvidíme.

Godiva – Díky Alane že nás mapuješ. Doufáme, že se uvidíme. Bude to epická show a my se nemůžeme dočkat, až se setkáme s našimi fanoušky v České republice a na Slovensku.

After almost 11 years, the Portuguese symphonic death metal pack from Portugal returns not only to the scene but immediately to the limelight. Where they left off, they continued straight away without having to go through everything from the ground up again. Their sound, performance, and commitment are different from similar bands, which makes them easily recognizable groups. Here we have a few lines not only about the return but also free talk about their travels in Europe.


Alan – Hi, who will be in charge of the group?

Godiva – Don’t quite know what you mean. But we are a group of friends, that share the dream, and there is no boss. Godiva is a shared dream, and it’s completely communal.

Alan – You, as a group Godiva, were founded in 1999, played a lot of concerts, were also defended not only in Portugal as a very interesting group, and after some time you broke up? Why? Isn’t it a secret? If not, tell me why that was.

Godiva – We did, it’s nothing extraordinary, when a band is formed very early on, by a group of friends, life happens, and we drifted apart, so the band ended with the lineup that was in place. That’s completely normal. Later on a few of us, wanted to revive the dream, and we came back stronger with a new lineup, that shares a mission and the dream.

Alan – Who Godiva did you choose for the band name? Lady Godiva or a brand of chocolate?

Godiva – It was in early stages, further back from any of us. But it has it’s own identity. It began with the legend of Lady Godiva, and what it stood for. But it became much more that that, so we kept it. And it’s still our identity.

Alan – After almost 11 years you have re-formed. Who is left from the old band? And who makes up the new line-up of the group?

Godiva – To reply we have to go why we came back. It all began with a challenge from one of our dear friends André Matos, that issued a challenge to get the band together and play in Laurus, a great festival hosted at the origin city of the band. We tried to get the gang back together, but it was not to be. In spite of that a few of us wanted to do it. So we found great people ( friends ) to do it. While the backstage work was being done for the concert, that originally was to be a one shot thing. We wanted more, and wanted for the band to not only be reborn, but continue. From the Spiral band lineup, we did it with Pedro (Vocals), Ricardo (Guitar) and Arcélio (Bass), And we brought into the fold André Matos for the guitars and orchestrations and Sinatra for the drums. Since then we had a few challenges, so our current lineup is Pedro (Vocals), Ricardo (Lead Guitar), André Matos (Guitar and orchestrations) and Gaspar “The animal” in the drums, and we are extremely happy the the current lineup. It’s perfect, the rest is history.

Alan – You released your last album called Hubris a year ago (in February) 2023, do you have anything lined up for 2024? After all, you will be doing a lot of concerts in Europe starting in the spring.

Godiva – Yes, we’re always working on new material and the energy from our tours fuels our creativity. For 2024, we’re already in the process of putting together new songs that we hope to release. While touring is our immediate focus, we’re simultaneously writing and recording when we can. So, stay tuned for new developments!

Alan – Speaking of gaming. What countries and where do you plan to play?

Godiva – We’re hitting a number of countries including the Czech Republic, France, Switzerland, Romania, the Netherlands, Spain, Belgium, and many more. We’re excited to bring our sound to new and familiar places and connect with fans across the continent.

Alan – It will not only be individual concerts, but also festivals. I can’t forget the festival in the Balkans either. A little more not only about this festival?

Godiva – Festivals are the highlight for us, especially in the Balkans, where the metal scene is vibrant and the fans are incredibly passionate. We’re looking forward to being part of that energy and delivering powerful performances that resonate with the festival-goers.

Alan – Out of the question, out of the question. When you travel through Europe this year, won’t you have some (some) stops while playing in the Czech Republic or Slovakia, for example?

Godiva – Absolutely, the Czech Republic and Slovakia are on our list. We already played in Ostrava and we hope to have a few dates lined up in these countries. It’s always a pleasure to play there due to the rich musical culture and the enthusiastic response from the crowds.

Alan – Do you know the Czech Republic or Slovakia? And did you have the opportunity to hear or even see any bands from the Czech Republic or Slovakia?

Godiva – We’ve been familiar with the scene in these countries for a while. The Czech Republic and Slovakia have some amazing bands, and we’ve had the pleasure of sharing the stage with a few. The talent there is exceptional, and we always look forward to discovering more local acts.

Alan – The year 2024 and festivals. (yes, you are looking forward to all of them a lot) No, which ones are you looking forward to the most and why?

Godiva – Each festival has its own charm, but we’re particularly excited about some of the larger ones like Laurus. It’s the atmosphere, the diversity of the line-up, and the chance to reach new fans that really get us pumped.

Alan – Please, you are Portuguese – in Portugal, for you as a Godiva band, is there a top or best place to play? And which festival where you play is the best for you?

Godiva – Portugal is home, so playing here is always special. We love the vibe at Laurus or Vagos Metal Fest and the intimate setting of Hard Club in Porto. But honestly, every stage in Portugal feels like the best place to play because it’s home turf.

Alan – Your return to the music scene about a year ago. Who did you play with? And who was the best band you played with? And it doesn’t have to be a band with a big name, just a regional band that you like to remember because they got you excited about something.

Godiva – Since our return, we’ve shared the stage with many incredible bands. One that stands out is Septic Flesh we played with in Ostrava v Plamenech. They brought such raw energy and passion to the stage; it was inspiring and reminded us why we love doing this.

Alan – I ask everyone this question, for relaxation. Any hilarious incidents for a laugh that happened to you as a group while playing at a concert, festival, or on the road?

Godiva – Oh, there are many! One time, the backtrack machine refused to work, and we had to do a “raw” show. It turned out to be a great gig, that everyone loved. Always expect the unexpected with Godiva!

Alan – Thanks for the interview, and maybe I’ll see you in the Czech Republic or Slovakia.

Godiva – Thanks for having us, Alan. We hope to see you there. It’s going to be an epic show, and we can’t wait to meet our fans in the Czech Republic and Slovakia. Cheers!