13. júla 2024


ENGLISH BELOW


Mezinárodní skupina Empiric ze Španělska a Brazílie představuje své druhé album, které pojali tak trochu jinak než předchozí album. Velmi dobře uchopené album které by vás mělo pohltit nejen hudebním umem, ale v textech pohlcení sama sebe.Alan – Ahoj do Španělska, potažmo i Brazílie.


JP – Ahoj Alane, zdravím ze Španělska. Díky, že sis na mě udělal čas.


Alan – Neřekl bych že Empiric jste v Česku nebo na Slovensku známi. Mohl bys tedy napsat zkráceně od kdy existujete, kde působíte a něco málo o sobě?

JP – Jasně. Empiric se zrodil před mnoha lety jako můj osobní projekt, v roce 2018 jsme vydali první album, které bylo nazpívané španělsky. Nikdy jsme nedělali žádné promo mimo Španělsko, takže teprve teď, s vydáním „The Seven Laws“, začínáme být známí v zahraničí.


Alan – Přeci jen Španělsko/Brazílie není tak blízko u sebe. Jak jste se poznali? A tato sestava je stálá od roku 2018?


JP – Ne, jak jsem řekl dříve, Empiric není běžná kapela, ale osobní projekt a já se obklopuji nejlepšími možnými muzikanty v kteroukoli dobu, jak pro nahrávání, tak pro živé vystupování. První album nahráli jiní hudebníci a kvůli tomuto jsem kontaktoval Chuse Ganceda, což je bubeník světové třídy, který žije blízko mě, a Luise Mariuttiho, což je legendární baskytarista z Brazílie, zakládající člen kapel Shaman a Angra – někoho, koho jsem vždy obdivoval a sledoval. Oběma se skladby líbily a souhlasili s nahráním alba. Nemohl jsem být šťastnější s konečným výsledkem. Jsem velmi, velmi hrdý.


Alan – Vaše poslední (druhé) album s názvem The Seven Laws, jak dlouho jste na něm dělali? A váš vztah (myšleno celé kapely) k Deepak Chopra je jaký? Ve skladbách, v textech, se opíráte o jeho tvorbu, jeho knihy.

JP – Album je založeno na knize s názvem „Sedm duchovních zákonů“ od Deepaka Chopry. Je to kniha, která na mě a můj život měla velký vliv, proto jsem se rozhodl na ní založit toto nové album. Obdivuji ho a sleduji jeho práci, ale nejsem fanatik. Je to jen tato kniha, která mě opravdu poznamenala. Dokončení alba mi trvalo asi tři roky, dokud jsem nebyl s celkem spokojený.


Alan – Na pomoc na natáčení alba jste si pozvali koho? Přeci jen, jsou to zvučné jména. A jejich spolupráce byla jaká? Oni přijeli za váma, nebo tvořili na dálku?

JP – Všechno to bylo provedeno na dálku. Sascha Paeth (Avantasia, Heaven’s Gate, Masters Of Ceremony), Doug Scarratt (Saxon), Chris Caffery (Savatage, Trans-Siberian Orchestra, Metalium) a Tonio Ruiz (Coda), nahráli kytarová sóla a Marcelo Véliz a Gustavo Escobar (Ricky Martin ) nahrál  žesťové nástroje. Je to mezinárodní produkce s lidmi ze Španělska, Brazílie, Mexika, Chile, Německa, USA, Anglie a Švédska. Je to něco, co by před několika lety bylo nemožné, takže to přišlo v pravý čas, jsem za to velmi vděčný. Je to něco velmi speciálního.


Alan – Když bylo vše nahráno. Opět mix atd, album se nedělal ve Španělsku ale Švédsku. Tam jste to chtěli dělat rovnou, nebo jste nejprve vybírali?

JP – O mix a mastering se postaral legendární producent Fredrik Nordström (Dream Evil, Hammerfall, In Flames, Arch Enemy, Dimmu Borgir, Powerwolf, Opeth, Spiritual Beggars…) ve svém proslulém Studiu Fredman ve švédském Göteborgu. Chtěl jsem špičkového producenta, aby dokončil album, abych získal nejlepší možný zvuk. Aby písně mohly zářit tak, jak si zaslouží, myslím, že jsme toho dosáhli. Fredrik odvedl úžasnou práci a znovu dokázal, proč je legendárním a jedním z nejlepších producentů na světě.

Alan – Album The Seven Laws je teprve chvíli venku. Jaké s ním máte plány? Pojedete tour (koncerty) jen po Španělsku, nebo máte namířeno i do jiných zemí? Států?

JP – Momentálně se snažím propagovat album, jak jen to jde, aby se dostalo k co největšímu počtu lidí. Zároveň už mluvím s agenty a promotéry, abych si zabukoval live vystupování. Zatím není nic potvrzeno, tak uvidíme, co přinese budoucnost.


Alan – Jak jsem napsal v předchozí otázce, je venku teprve krátkou dobu. Jak jste s ním spokojeni?

JP – Velká spokojenost. Konečný výsledek předčil má očekávání. Zpětnou vazbu kterou dostávám, je neuvěřitelná. Jen za první měsíc jsme měli přes 300 000 streamů z celého světa, pro neznámou kapelu něco neuvěřitelného.


Alan – Ohlasy na toto dílo? Máte jaké? Pokud bych mohl já podotknout, líbí se mi mnohem více než album Empiric. Zde je větší propracovanost jak po hudební stránce, tak zvuk je úplně jinde než na vaší prvotině.

JP – Děkuji mnohokrát. Souhlasím, je to přirozený vývoj a to je něco základního v životě, snažit se dělat cokoli, co děláte nejlépe, jak umíte, a neustále se zlepšovat a zlepšovat, myslím si, že právě toho jsem dosáhl.


Alan – Trochu si popovídáme o vás, o vaší kapele. Jak se vám hraje ve Španělsku?

JP – Živě nehrajeme od roku 2020. Soustředil jsem se výhradně na tvorbu tohoto alba. Po jeho vydání, jsem teprve začal plánovat hraní nejen po Španělsku.Alan – A mimo Španělsko, v jiných zemí, už jste měli možnost většího vystupování?

JP – Ještě ne, pracuji na tom. To bych samozřejmě rád.


Alan – Pro vás jako skupinu Empiric momentální největší úspěch je co? A nemyslím vydání alba. Kde jste si příkladně zahráli? Nebo kam jste svou tvorbu všude protlačili?

JP – Jak jsem již zmínil, album jsem rozeslal do celého světa. Dokonce i do zemí, o kterých jsem si  nemyslel, že naše tvorba bude mít úspěch, velmi vřelé ohlasy byli z  Iraku nebo dokonce z některých afrických zemí. Účelem tohoto alba bylo předat poselství co nejvíce lidem, takže v tomto ohledu si myslím, že jsme uspěli. Co se týče živých vystoupení, naší dosud největší show bylo sdílení pódia s legendární španělskou skupinou Obús, což byla naše poslední show těsně před pandemií.


Alan – Na odlehčení, oddych. Měli jste za svou krátkou dobu co hrajete nějaký velmi vtipný zážitek při hraní?

JP – No, v den koncertu, o kterém jsem právě mluvil, jsem přišel pozdě na zvukovou zkoušku, takže jsem musel jet velmi rychle. Předjížděl jsem auto, kterého řídil tajný policejní agent. Musel jsem zastavit a vysvětlit mu, že hraju a mám zpoždění. Po chvíli mě pustil, ale bylo to opravdu stresující. Teď je to vtipné, ale tenkrát to tak rozhodně nebylo 🙂


Alan – Díky za rozhovor. Doufám že se se svou tvorbou dostanete alespoň někam k nám Česko, Slovensko, Polsko – tak abychom si vás mohli vychutnat na živo.

JP – Děkuji za podporu. V minulosti jsem navštívil Českou republiku i Slovensko a moc se mi líbili, takže by bylo úžasné se tam vrátit a hrát, stejně jako v Polsku. Promotéři, kontaktujte nás! Haha. Brzy se uvidíme!
The international group Empiric from Spain and Brazil presents their second album, which they conceived a little differently than the previous album. A very well grasped album that should absorb you not only in the art of music, but in the lyrics of self-absorption.


Alan – Hello to Spain and Brazil.

JP – Hi Alan, greetings from Spain. Thanks for having me.


Alan – I wouldn’t say that Empiric is known in the Czech Republic or Slovakia.  So could you write since when you exist, where you operate and a little about yourself?

JP – Sure. Empiric was born many years ago as my personal project and we released our first album in 2018, which was sung in Spanish. We never did any promo outside of Spain so it’s only now, with the release of “The Seven Laws”, that we are starting to be known abroad.


Alan – Spain/Brazil aren’t that close after all.  How did you meet?  And is this lineup is constant from 2018?

JP – No, as I said before, Empiric is not a regular band but a personal project and I surround myself with the best possible musicians at any given time, both to record and to play live. The first album was recorded by other musicians and for this one I contacted Chus Gancedo, who is a world-class drummer who lives close to me and Luis Mariutti, who is a legendary bassist from Brazil, founding member of the bands Shaman and Angra and someone I’ve always admired and followed. They both liked the songs and agreed to record the album and I couldn’t be happier with the final result. I’m very, very proud.


Alan – Your last (second) album called The Seven Laws, how long did you work on it?  And what is your relationship (the whole band) to Deepak Chopra?  In the compositions, in the texts, you rely on his work, his books.

JP – The album is based on a book titled “The Seven Spiritual Laws” by Deepak Chopra. It’s a book that had a big impact on me and my life and that’s why I decided to base this new album on it. I admire him and I follow his work but I’m not a fanatic. It’s just this one book which really marked me.  It took me around three years to complete the album, since I started writing the songs until it was ready.


Alan – Who did you invite to help you record the album?  After all, they are famous names.  And how was their collaboration?  Did they come to your place, or did they work remotely?

JP – It was all done remotely. Sascha Paeth (Avantasia, Heaven’s Gate, Masters Of Ceremony), Doug Scarratt (Saxon), Chris Caffery (Savatage, Trans-Siberian Orchestra, Metalium) and Tonio Ruiz (Coda), recorded guitar solos and Marcelo Véliz and Gustavo Escobar (Ricky Martin) played the brass instruments. It’s an international production, with people from Spain, Brazil, Mexico, Chile, Germany, The USA, England and Sweden. It’s something that would have been impossible some years ago so it came at the right time and I’m very grateful for it. It’s something very special.


Alan – When everything was recorded. The mix etc., the album was not made in Spain but in Sweden.  Did you want to do it straight away, or did you not?

JP – The mixing and mastering was done by legendary producer Fredrik Nordström (Dream Evil, Hammerfall, In Flames, Arch Enemy, Dimmu Borgir, Powerwolf, Opeth, Spiritual Beggars…) at his renowned Studio Fredman in Gothenburg, Sweden. I wanted a top-notch producer to finish the album and to get the best possible sound so the songs could shine the way they deserved and I think we have achieved that. Fredrik did an amazing job proving, once again, why he is a legendary and one of the best producers in the world.


Alan – The Seven Laws album has only been out for a while.  What are your plans for it?  Will you tour only in Spain, or are you headed to other countries as well?  USA?

JP – I’m currently trying to promote the album as much as I can, to make it reach as many people as possible. At the same time, I’m already talking to agents and promoters to book some live shows. Nothing is confirmed yet so we will see what the future brings.


Alan – As I wrote in the previous question, it has only been out for a short time.  How satisfied are you with it?

JP – Extremely satisfied. The final result exceeded my expectations and the feedback I’m getting is unbelievable. We had over 300,000 streams from all over the world in just the first month,  something incredible for an unknown band.


Alan – Feedback on this piece?  Do you have any?  If I may say so, I like it a lot more than the Empiric album.  There is more sophistication here, both musically, and the sound is completely different from your first album.

JP – Thank you very much. I agree, it’s a natural evolution and that’s something basic in life, to try to do anything you do the best you can and to keep improving and getting better every time and I think I have achieved just that.


Alan – Let’s talk a little bit about you, your band.  How is playing in Spain?

JP – We haven’t played live since 2020. I’ve been focused entirely on creating this album and it’s just now, after releasing it, that I’m going to start working on getting some live shows.


Alan – And outside of Spain, in other countries, have you already had the opportunity to perform more?

JP – Not yet but I’m working on it. I would certainly love to, of course.


Alan – For you as an Empiric group, the biggest success at the moment is what?  And I don’t mean the album release.  Where did you play as an example?  Or where did you push your creation?

JP – As I mentioned before, the album has been heard all over the world, even in countries I never thought it would like Irak or even some African countries. The purpose of this album was to take this message to as many people as possible so, in that respect, I think we have succeeded. As for live shows, our biggest show so far was sharing stage with legendary Spanish group Obús, which was our last show just before the pandemic.


Alan – For relief, rest.  Have you had any very funny touring experiences in your short time playing?

JP – Well, the day of that concert I just talked about I was late for soundcheck so I had to drive very fast. I overtook a car who turned out to be an undercover police agent. I had to pull over and explain to him that I was playing and I was running late. He let me go after a while but it was really stressful. It’s funny now but it wasn’t at all back then, for sure 🙂


Alan – Thanks for the interview.  I hope that with your work you will reach at least somewhere in the Czech Republic, Slovakia, Poland – so that we can enjoy you live.

JP – Thank you for the support. I’ve visited the Czech Republic and Slovakia in the past and I really liked it so it would be awesome to go back and play there, as well as in Poland. Promoters, contact us! Haha. See you soon!