23. júla 2024

ENGLISH BELOW

Temný, studený stone rock, odrážející odrážející chlad a Švédskou sychravost. To jsou Bottenhavet, kteří letos v první polovině dubna 2024 vydávají svou prvotinu, a to ne ve Švédsku, ale v Holandsku. Na podepsání smlouvy nečekali dlouho. Vydavatelství Fuzzorama Records při poslechu jediné skladby kterou obdrželi jako pilotní, věděli do čeho jdou.


Alan – Ahoj kapelo. Kdy jste se dali dohromady a kdo tvoří sestavu skupiny?

Andy – Ahoj! V současné době Bottenhavet tvoří – zpěv Kim Minkkinen, bubeník Marcus „Mac“ Wigren, baskytarista David Lecander a kytarista Andreas „Andy“ Bohman. Kapela vznikla v roce 2020 a v roce 2021 vydala první EP.

Alan – Před vznikem Bottenhavet jste hráli i v jiných skupinách? V jakých? A zaměření hudební těchto kapel?

Andy – Ano, všichni jsme měli mnoho projektů, které přišly a odešly. Například Kim má mnoho zkušeností v punkovém žánru, Mac hrál hodně metalu a Andy býval bluesový kluk – takže do Bottenhavet se vnáší spousta různých vlivů!

Alan – Bottenhavet po hudební stylu jste stone rocková skupina. Jaké žánry do své tvorby ještě pojíte?

Andy – Kromě fuzzy stoner rocku máme docela rádi rock 70. let, grunge a také trochu metalu. Tyto různé vlivy se dostávají do našich riffů, vokálních linek a výplní bubnů jako automatický tok.

Alan – Jak se hraje stone rockovým kapelám na severu? Ve Švédsku? Mají zde tyto kapely dobré zázemí?

Andy – Tady ve Švédsku je to docela živá a aktivní scéna, i když je relativně malá! Legendární kapely žánru jako Truckfighters a Dozer pocházejí ze Švédska, takže se hodně inspirujeme od kapel tady doma!

Alan – Než jste vydali album Ljud i Tysta Rum. Vypustili jste mezi lidi pilotní skladbu. Která to byla? Tuto skladbu jste posílali i do různých vydavatelství? A jediný kdo se na ni ozval bylo Fuzzorama Records? Nebo jste měli nabídek více?

Andy – Před tímto albem jsme vydali EP s názvem „Ett hav av tårar“ a také několik singlů po něm. Pak jsme vytvořili demoverze písní na Ljud i Tysta Rum a začali je posílat několika vydavatelstvím – netrvalo dlouho, Fuzzorama nás kontaktovala jako první.

Alan – Proč jste se rozhodli vydat LP + CD u Fuzzorama Records?

Andy – Fuzzorama Records je domovem některých našich oblíbených kapel, takže jsme samozřejmě byli nadšeni, že se jim naše demo líbilo. Jakmile jsme s nimi začali komunikovat, dostali jsme od nich skvělou nabídku. Mohli jsme si udělat album podle našich představ bez vměšování. Krom distribuce CD + LP máme u nich i další exluziv – pomoc s konceertní šňůrou a mnoho, mnoho dalšího.

Alan – Album obsahuje 8 skladem. Jak jste dlouho pracovali na tomto albu? Nebo jste při zrodu skupiny každý už dopředu přišel s nějakým nápadem, a jako celek (celá kapela) jste si skladby upravili podle svého, tak aby tvořili tvář Bottenhavet?

Andy – Na novém albu jsme začali pořádně pracovat v roce 2022, kdy jsme cítili, že je čas udělat skok vpřed po vydání EP a pár singlů. Proces psaní byl společným úsilím, kde různé riffy a nápady na písničky pocházely od všech členů kapely. Strávili jsme spolu hodně času ve stejné místnosti a vytvářeli písně kousek po kousku. Záměrem bylo najít soudržný zvuk pro celé album s využitím toho, co jsme se naučili z předchozích vydání. Snažili jsme se dát si poměrně těsný termín, abychom se nezasekli. Tím, že jsme byli občas frustrující a odrazující, nás to o sobě určitě hodně naučilo a donutilo nás to strávit dost času filozofováním o tom, jak nejlépe zachytit kreativitu každého jednotlivce, protože rozhodně nejsme ten typ kapely, kde jedna osoba diktuje a ostatní pouze vykonávají.

Alan – Máte ohlášené tour po Švédsku, Finsku, Polsku. V jakém stádiu je turné naplánováno? Kde tedy všude vystoupíte?

Andy – Jsme opravdu nadšení, že se tam letos na jaře dostaneme a zahrajeme si! Několik koncertů bude společně s Truckfighters, což bude samozřejmě úžasné. Stále jsme v procesu rezervace hraní na tento rok, takže očekávejte, že budou přidány další termíny.

Alan – Není překážkou v plánování turné v textech Švédština? Mě osobně to nevadí, naopak, jsem rád když skupiny z různých zemí mají texty ve svém rodném jazyce.

Andy – Zatím jsme vlastně dostali jen pozitivní reakce od posluchačů z jiných zemích ohledně textů ve švédštině. Je to ústřední součást našeho zvuku a výrazu, takže doufejme, že každé publikum dokáže ocenit jeho autentičnost, i když nerozumí slovům.

Alan – Zkoušeli jste oslovit nějakou agenturu, nebo i jednotlivce ohledně hraní v Česku a na Slovensku?

Andy – Ještě ne, ale rádi bychom si tam zahráli!

Alan – Když už jsme u Česka a Slovenska, znáte nějaké skupiny z těchto zemí?

Andy – Nedávno jsem na Bandcampu slyšel kapelu Opium Warlock, z Prahy. Naprosto šílený kal, velmi cool!

Alan – Vaše spokojenost s vykonaným dílem? Jak by jste ohodnotili sami Ljud i Tysta Rum? Povedlo se?

Andy – Jsme velmi hrdí na album, a na to, jak skvěle se dalo dohromady, ale také nám pomohlo uvědomit si, co můžeme pro naše další album udělat ještě lépe. Zásadní roli sehrál také Robert Pehrsson z Humbucker Studios – odvedl fantastickou práci při mixování a masteringu a také nám pomohl s několika klíčovými rozhodnutími ohledně zvuku, která skutečně posunula album na jinou úroveň.

Alan – Díky za rozhovor. A ano vaše tvorba se nám líbí.

Andy – Děkuji mnohokrát, doufám, že se někdy potkáme!


Dark, cold stone rock, reflecting the coldness and Swedish dryness. This is Bottenhavet, who this year in the first half of April 2024 are releasing their first album, not in Sweden, but in Holland. They did not wait long to sign the contract. Fuzzorama Records knew what they were getting into after listening to the single track they received as a pilot.


Alan – Hello band. When did you get together and who makes up the group?

Andy – Hello there! Currently Bottenhavet consists of singer Kim Minkkinen, drummer Marcus “Mac” Wigren, bassist David Lecander and guitarist Andreas “Andy” Bohman. The band was formed back in 2020 and released our first EP in 2021.

Alan – Did you play in other bands before Bottenhavet? Which ones? And the musical focus of these bands?

Andy – Yes, we’ve all had many previous projects that have come and gone. For instance, Kim has a lot of experience in the punk genre, Mac has played a lot of metal, and Andy used to be a blues guy – so a lot of different influences are brought into Bottenhavet!

Alan – Bottenhavet is a stone rock band by musical style. What other genres do you combine in your work?

Andy – Besides fuzzy stoner rock, we’re quite fond of 70’s rock, grunge as well as a bit of metal. These different influences make their way into our riffs, vocal lines and drum fills as an almost automatic flow.

Alan – How is it playing to stone rock bands in the north? In Sweden? Do these bands have a good background here?

Andy – It’s quite a lively and active scene here in Sweden actually, even though it’s relatively small! Legendary bands of the genre like Truckfighters and Dozer come from Sweden, so we get a lot of inspiration from bands here at home!

Alan – Before you released the album Ljud i Tysta Rum. You released the pilot track to the public. Which one was it? Did you also send this song to different labels? And the only one who contacted her was Fuzzorama Records? Or did you have more offers?

Andy – Before this album, we‘ve relased an EP called „Ett hav av tårar“, as well as a few singles after that. We then created demo versions 1ft he songs on Ljud i Tysta Rum and started sending it to a few labels – but it didn‘t take long at all until we got in contact with Fuzzorama.

Alan – Why did you decide to release the LP + CD on Fuzzorama Records?

Andy – Fuzzorama Records is home to some of our favorite bands, so naturally we were thrilled that they liked our demo. Once we started to talk to them further, we got a really great vibe from them. Iit was clear that they were going to let us do our thing with the music according to our own vision, while still helping us move forward in several ways besides just distributing records.

Alan – The album contains 8 in stock. How long did you work on this album? Or did you all come up with an idea in advance when the group was born, and as a whole (the whole band) you adjusted the songs to your liking so that they formed the face of Bottenhavet?

Andy – We started to properly work on the new album in 2022, when we felt that it was time to take a leap forward after releasing an EP and a few singles. The writing process was a joint effort, where different riffs and song ideas originated from all band members. We spent a lot of time together in the same room, constructing the songs piece by piece. The idea was to find a cohesive sound for the whole album, using what we learned from previous releases. We tried to give ourselves a relatively tight deadline in order not to get stuck. Being frustrating and discouraging at times, it certainly taught us a lot about each other, and forced us to spend quite a bit of time philosophizing around how we best capture the creativity of each individual, as we’re certainly not the kind of band where one person dictates and the others simply execute.

Alan – You have an announced tour of Sweden, Finland, and Poland. At what stage is the tour scheduled? So where do you get off at?

Andy – We‘re really excited to get out there and play this spring! A few 1atest shows will be together with Truckfighters, which is going 1ates awesome of course. We‘re still in the process of booking shows for this year, so expect more 1atest o be added.

Alan – Isn‘t the Swedish lyrics a hindrance in planning the tour? I personally don‘t mind, on the contrary, I‘m glad when groups from different countries have lyrics in their native language.

Andy – So far, we’ve actually only gotten positive reactions from listeners in other countries regarding that our lyrics are in Swedish. It’s a central part of our sound and expression, so hopefully any audience can appreciate the authentiticy of it even if they don’t understand the words.

Alan – Have you tried to contact an agency or even an individual about playing in the Czech Republic and Slovakia?

Andy – Not yet, but we would love to go there and play!

Alan – Speaking of the Czech Republic and Slovakia, do you know any bands from these countries?

Andy – I heard a band on Bandcamp recently called Opium Warlock, from Prague I believe? Absolutely insane sludge, very cool!

Alan – Your satisfaction with the work done? How would you rate Ljud and Tysta Rum yourself? Succeeded?

Andy – We‘re actually very proud 1ort h album and how great it came together, but it also helped us realise what we can do even better for our next album of course. An essential part was also played by Robert Pehrsson of Humbucker Studios – he did a fantastic job mixing and mastering, as well as helped us with a few key decisions regarding the sound which really took the album to another level.

Alan – Thanks 1ort he interview. And yes, we like your work.

Andy – Thank you very much, hope to see you out there!