14. júna 2024

ENGLISH BELOW

Druhý album skupiny HIRAES vyšiel len pred niekoľkými týždňami a my sme mali príležitosť porozprávať sa s Ollim a Brittou, gitaristom a speváčkou tejto nemeckej kapely. Poďme na to a určite objavíte zaujímavú kapelu so skvelým a pútavým zvukom.

Ahojte, Hiraes, je super, že máme konečne príležitosť sa porozprávať. Ako sa máte?

Olli: Ahoj Domi, veľmi pekne ďakujem. Áno, je skvelé, že to vyšlo. Všetko je tu v poriadku, povedal by som. Po mesiacoch práce na našom novom albume sme všetci veľmi spokojní s výsledkom a samozrejme aj so vstupom do oficiálnych LP rebríčkov na 36. mieste.

Ste na scéne od roku 2020. Mám pravdu?

Britta: Áno, kapela Hiraes bola založená začiatkom roku 2020.

Zdá sa, že ste založili kapelu, pretože ste sa nudili počas pandémie, haha…

Britta: Nie, je to skôr tak, že sme sa nenechali pandémiou zastaviť v založení kapely. Myšlienka sa objavila pár mesiacov pred Covidom. Myslím, že to bolo v januári 2020, keď mi Lukas navrhol možný nový projekt. Bolo dobré mať niečo kreatívne na práci. Najmä keď sa pandémia rozvinula a všetci sme boli v lockdowne. Som vďačná, že som mala tento vzrušujúci nový projekt, na ktorom som mohla pracovať a vložiť do neho svoju kreativitu.

Len žartujem, každopádne, opustili ste niektoré projekty, aby ste začali tento…

Olli: To je minulosť. Kapela Hiraes vznikla po konci Dawn Of Disease, kde sme predtým hrali Lukas, Christian, Mathias a ja. Niektoré veci končia a iné začínajú.

Britta, ako si sa dostala k death metalu? Je to pre ženu ťažšie v porovnaní s mužmi? Ako trénuješ svoje vokály?

Britta: No, vždy som vedela, že môžem robiť smiešne zvuky so svojím hlasom. Našťastie ma moji rodičia nikdy nezastavili. Robila som smiešne zvuky ešte predtým, ako som vedela čítať a akosi som čítala komiksy týmto spôsobom. Oveľa neskôr, v tínedžerskom veku, som narazila na drsné vokály v metalových piesňach a jednoducho som to chcela vyskúšať. Učiť ako správne spievať death metal je moja denná práca. Z mnohoročných skúseností s učením môžem povedať, že žiadne pohlavie to nemá „ľahšie“ alebo „ťažšie“. Vidím rozdiely v tom, ako rýchlo niekto zvládne jednu techniku, ale zdá sa, že je to skôr osobný rozdiel a nie rozdiel v pohlaví. A prečo by aj mal byť? Všetci používame rovnaké časti tela na spev a kričanie. Pozrite sa na deti, tie môžu byť rovnako otravné.

Britta, mala si nejaké vzory? Speváčky, ktoré by ťa inšpirovali robiť hudbu? A sú to, ak teda, len ženy?

Britta: Túto otázku dostávam často. Nikdy som to takto nevnímala, aby som bola úprimná. Celá tá rodová vec mi bola predstavená až potom, čo som už začala. Predtým som videla growlujúcich ľudí na pódiu – jednoducho mi nenapadlo, že by som potrebovala idol, aby som vzala mikrofón a kričala. Nepremýšľala som o sebe ako o „kričiacej žene“. Premýšľala som o sebe ako o „kričiacej Britte“, ak to dáva zmysel. Možno naivné, ale je to oslobodzujúce. Mike Patton mal a má veľký vplyv na mňa. Zdá sa, že dokáže premeniť akýkoľvek hlasový prejav na niečo umelecké. Tento druh slobody a hravosti v umeleckom remesle je jednoducho veľmi inšpirujúci.

Vydali ste svoj druhý album, Dormant. Čo môžu vaši fanúšikovia očakávať?

Olli: Melodický death metalový album so srdcom a dušou. Všetky charakteristiky žánru sú v ňom zastúpené. Nájdeš tam srdcervúce melódie, ostré riffy, sofistikované bicie a rôznorodé vokály. Povedal by som, že „Dormant“ je priamy a modernejší než „Solitary“. Najdôležitejšie je, že sme sa ako kapela viac zblížili a myslím, že to je počuť.

Dormant znamená ospalý, pokojný. Prečo ste sa rozhodli pomenovať album takto, keď vôbec nie je pokojný?

Britta: Základná myšlienka pre názov a obal nás napadla už skoro v procese tvorby albumu. Rovnako ako titulná skladba, „Dormant“ predstavuje vnútornú silu alebo odolnosť, ktorá môže vzdorovať vonkajším vplyvom. Niekedy je táto odolnosť skrytá a nie je zjavná, ale v momente krízy sa prejaví. Túto myšlienku sme rozšírili aj na obal albumu. Hora ako skutočne tichý, nehybný prvok sa zdala veľmi vhodná pre „Dormant“. Zároveň odraz ukazuje mierne upravenú verziu. Horu chápeme ako vonkajší, pokojný prvok, ktorý tam bezpečne stojí aj tvárou v tvár hroziacej katastrofe – možno v podobe mrakov. Na rozdiel od toho je v odraze vnútorný žiar, vnútorná sila. Tentoraz bola grafická realizácia obalu v mojich rukách. Celkom veľká úloha a zodpovednosť, ktorú som si naozaj užívala.

Hráte melodický death metal, to je úplne jasné. Ako však tvoríte svoju hudbu? Čo vás inšpiruje a kto to všetko dáva dokopy?

Olli: Zvyčajne Lukas, náš hlavný skladateľ, prichádza s prvými demo nahrávkami novej piesne. Tieto demá obsahujú rytmické aj hlavné gitary, takže každý vie, kam ideme. Keď sa všetci zhodneme, že to bude nová skladba, Mathias začne písať bicie. Britta môže začať písať texty. Je to neuveriteľne skvelé vidieť (a cítiť) ako vzniká nová skladba. Jedna kapela, ktorá inšpiruje naše skladanie, je Insomnium, aby sme spomenuli jednu z mnohých.

Čo tento žáner v Nemecku? Ako to vidíte?

Olli: Nepovedal by som, že to závisí na žánri. Nemecko je veľká krajina s mnohými festivalmi a mnohými miestami pre živú hudbu. Ak hráte skvelú hudbu so srdcom a dušou, budete môcť hrať pred publikom.

Britta, je ťažké byť jedinou ženou v kapele?

Britta: Nie.

Pomaly sa blížime ku koncu. Je niečo, čo by ste chceli povedať našim čitateľom?

Olli: Vďaka všetkým, ktorí si kúpili, stiahli alebo streamovali náš nový album. Veľmi si to vážime a dúfame, že vás uvidíme na niektorom z našich koncertov. Neváhajte sa k nám pridať po show pri našom merch stánku a porozprávať sa, dať si drink alebo oboje. Sme tak šťastní a vďační, že môžeme robiť toto všetko a bez vás by to nebolo možné!

Veľmi pekne ďakujem za váš čas. Prajem vám všetko najlepšie.

Britta: Ďakujem za tvoj čas a podporu, Domi. Všetko najlepšie aj tebe!

Olli: Ďakujem veľmi pekne, Domi. Na zdravie!The sophomore album of HIRAES was released just a few weeks back and we got a chance to talk to Olli and Britta, the guitar player and the vocalist of this German band. Let’s get started and you’ll definitely discover an interesting band with a great and captivating sound. 


Hi guys, so nice to finally have the opportunity to talk to you. How have you been?

Olli: Hi Domi, thanks so much. Yeah, great that it worked out. All good here, I’d say. After months of work on our new album we all are so happy about the result and of course about entering the official LP charts on #36.

You have been on scene since 2020. Am I correct?

Britta: Yes, Hiraes was formed in early 2020.

It seems like you started a band because you were bored during the pandemic, haha…

Britta: Nah, it’s more like we didn’t let the pandemic hold us back from forming the band. The idea came up a few months before Covid. I think it was January of 2020 when Lukas proposed the idea of a possible new project to me. It was good to have something creative to work on. Especially when the pandemic unfolded and we all were in lockdown. I am thankful I had this exciting new project to work on and bite my creative teeth into it.

Kidding, however, you left some projects in order to start this one…


Olli: That’s history. Hiraes started after the end of Dawn Of Disease, where Lukas, Christian, Mathias and I played before. Things end and new things emerge.

Britta, how did you get to sing death metal? Is it very difficult for a woman in comparison to a man? How do you train your vocals?

Britta: Well, I have always known that I could make funny sounds with my voice. Luckily, my parents never stopped me from doing that. I would make funny noises before I could read and sort of read comic books this way. Much later in my teens I came across harsh vocals on metal songs and I just wanted to try it out. Teaching how to scream and growl is my day-job. From many years of experience in teaching, I can say that neither gender has it „easier“ or „harder“ . I do see differences in how quickly someone is picking up one technique over the other, but it seems to be more a personal difference and no gender difference. And why would it? We all use the same body parts for singing and screaming. Look at babies, they can be equally annoying.

Britta, have you had any idols? Any singers who inspired you to do music? And are these, if there are any, only women?

Britta: I get this question a lot. I never looked at it this way to be honest. The whole gender thing was something that was presented to me after I had already started. Before, I saw growling people on stage – it just didn’t occur to me that I would need an idol of my gender to take the microphone and yell it out. I didn’t think of myself as „a screaming woman“. I thought of myself as „screaming Britta“ if that makes sense. Maybe naive, but in a liberating and good way. Mike Patton had and has a great influence on me. He just seems to be able to turn any vocal sound into something artistic. That sort of freedom and playfulness in an artistic craft is just very inspiring.

You released your sophomore album, Dormant. What could your fans expect?

Olli: A Melodic Death Metal album with heart and soul. All characteristics of the genre are represented like heart-breaking melodies, razor-sharp riffing, sophisticated drumming and varied vocals. I’d say „Dormant“ is more direct and more modern than „Solitary“ . The most important thing is that we have grown closer together as a band and I think you can hear that.

Dormant is like sleepy, calm. Why have you decided to name your album this way since it is not calm at all?

Britta: The basic idea for the title and cover came to us quite early in the album process. As well as the title track, „Dormant“ stands for an inner strength or resilience that can defy external influences. Sometimes this resilience is hidden and not obvious, but in a moment of crisis it surfaces. We extended this idea across the cover artwork. The mountain as a truly still, unmoving element seemed very suitable for “Dormant”. At the same time, the reflection shows a slightly modified version. We understand the mountain as the external, calm thing that stands safely there even in the face of impending disaster – perhaps in the form of clouds. In contrast to this, there is an inner glow, an inner power in the reflection. This time the graphic implementation of the cover was in my hands. Quite a big task and responsibility that I really enjoyed.

You play melodic death metal, that’s really clear. How do you create your music? What’s the inspiration and who puts it all together?

Olli: Usually Lukas, our main songwriter, comes up with the first demotracks of a new song. These demotracks contain rhythm and leadguitars so everyone knows where the journey is going. When we all agree that this will be a new song, Mathias starts writing drums. With this demotrack Britta can start writing lyrics. It is so incredibly cool to see (and feel) a new song being created. One band that inspires our songwriting is Insomnium, to name one of many.

What about this genre in Germany? How do you see it?

Olli: I wouldn’t say it depends on the genre. Germany is a huge country with many festivals and many venues for live music. If you play great music with heart and soul, you will be able to play in front of an audience.

Britta, is it difficult to be the only woman in the band?

Britta: No.

Guys, we are coming to an end. Is there anything you would like to tell our readers?

Olli: Thanks to everyone who bought, downloaded or streamed our new record. We really appreciate it and we hope to see everyone at one of our concerts. Do not hesitate to join us after the show at our merch and have a chat, a drink or both with us. We are so happy and thankful to do all this and without you this would not be possible!

Thank you so much for your time. I wish you all the best.

Britta: Thank you for your time and your support, Domi. All the best to you, too!

Olli: Thanks so much, Domi. Cheers!Photo: Lisa Ulferts