13. júla 2024

ENGLISH BELOW

Ray byl vždy věrným následovníkem ikon progresivní rockové hudby jakými jsou Jethro Tull, Yes, Pink Floyd, Queen a dalších rockových legend, které posunuly hranice do neprobádaného hudebního území kdy měly obrovský dopad na jeho život. Ray sestavil tuto kapelu světových hudebníků, aby se k němu připojili, rozhodl se produkovat hudbu, která bude mít pozitivní dopad na posluchače, v naději, že jim pomůže cítit se dobře v době, kdy jsou písně „dobrým pocitem“ a jsou naléhavě zapotřebí.


Alan – Dobrý den. V prvé řadě by jste se tedy mohl představit. Něco málo o sobě říci.

Ray – Dobrý den a děkuji za zájem o naši novou kapelu a album Fly To The Sun. Jsem skladatel, zpěvák a hráč na flétnu. Sestavil jsem tuto kapelu z nejlepších muzikantů z rockového světa. Vytvořili jsme desku, která je jedinečná, vysoce zručná a s osvěžujícími, pozitivními texty. Každá skladba je jedinečná, pokrýváme všechny hudební žánry.

Alan – Jak dlouho vám ležel v hlavě tento projekt, než jste se ho rozhodl uskutečnit?

Ray – Na projektu jsem pracoval 3 roky. Chtěl jsem to celé rozvinout velmi strukturovaným způsobem, aby každá skladba byla nadmíru kvalitní.

Alan – Spoluhráči. Měl jste představu kdo vše na albu bude vystupovat? A setkal jste se s kladnou odezvou? Nebo jste někoho i oslovil, ten odmítl, tak jste hledal dál?

Ray – Každý člen kapely, kterého jsem oslovil, aby se ke mě přidal, byl velmi nadšený, takže dát kapelu dohromady bylo docela snadné!

Alan – Spoluhráči, kdo vše se na albu podílel? Ať je také představíte čtenářům v Česku a na Slovensku. I když to jsou jména zvučná.

Ray – Na basu hraje Bill Sheehan, kterého považujeme za jednoho z nejlepších baskytaristů všech dob. Hraje s Mr. Big, Winery Dogs a hrál v kapele Davida Lee Rotha a mnoha dalších. Jennifer Batten je naše hlavní kytaristka a také produkovala naše videa. Jennifer je legenda, hrála v kapelách Jeffa Becka a Michaela Jacksona, a v mnoha dalšívh kapelách, nebo s dalšími muzikanty zvučných jmen. Andrew Giddings klávesista a jeden z našich producentů. Andrew byl v Jethro Tull 16 let a je jedním z nejlepších klíčových hráčů na světě. Gregg Bissonette bubeník hrál se skvělými kapelami jako jsou ELO, BeeGees a mnoho dalších. V současné době je také bubeníkem v kapele Ringo Starra, nedávno byl v anketě vyhlášen nejlepším bubeníkem. JJ Sansaverino je další z našich kytaristů, byl #1 v Billboardu. JJ nahrál skvělý materiál na několik písní. Kapelu doplňují další skvělí hráči – Alex Grata (multi-instrumentalista a producent našich doprovodných skladeb), Drew Hall na kytaru a Troy Perkins na baskytaru.

Alan – Nechci se nikoho dotknout. Ale napíši to. Naprosto skvostná skladba Taj Mahal, (bohužel je už po smrti) mě by tam seděl David Bowie. Tak snad to nikoho neurazilo, co jsem zde napsal.

Ray – Můj hlas byl srovnáván s mnoha zpěváky. Je mi ctí být srovnáván s tak skvělým umělcem. V mých písních používám různé vokální tóny a techniky, snažím se, aby to bylo pro posluchače zajímavé. Píseň Taj Mahal odkazuje na nádhernou budovu v Indii, nikoli na zpěváka. Taj Mahal byl postaven v roce 1560. Píseň je naší poctou této nádherné stavbě.

Alan – Vy jste měl s albem obrovské rádiové show. Kde to bylo, pro koho to bylo, a poslechovost + odezvy?

Ray – Udělali jsme mnoho rozhovorů prorádia po celém světě, album si získává velkou pozornost. V Indii jsme také velmi populární díky písni Taj Mahal. Hrají nás ve více jak 4000 rádiích, některé skladby se pravidelně střídají. Naše písně Soaring With Angels, Taj Mahal a You’re Free As A Bird sklízejí v rádiích velké úspěchy.

Alan – Budete s projektem cestovat? Hrát koncerty? Nebo to zůstane jen jako projekt k rádiovému účelu?

Ray – Ještě jsme se nerozhodli. Pokud budeme mít stále tak ladné ohlasy na toto album, měli bychom vyjet na koncertní šňůru po světě, ale to je ještě ve hvězdách.

Alan – Ono to celé zkombinovat s vaší skupinou by bylo asi hodně obtížné. Nebo ne?

Ray – Ano, s muzikanty na tak vysoké úrovni je to všechno otázka plánování, protože všichni mají různé kapely, ve kterých také hrají.

Alan –  Fly to the Sun kam by jste to zařadil? Mezi art rock, prog rock? Jde o to že se mně jeví každá skladba v jiném pojetí, jinak zkomponována.

Ray – Nazval bych to progresivní pop, podobný Genesis, Queen, Yes atd. Každá skladba je ale jiná, protože jsme chtěli udělat široký hudební záběr, aby si každý našel to své. Máme na něm pár R&B písní, ale všechny mají tu prog art rockovou příchuť. Je to velmi unikátní album.

Alan – Ray otázka jen na vás. Znáte České a Slovenské obecenstvo? Jak podle vás oni vnímají vaši tvorbu, vaše hraní?

Ray – Myslím, že naše hudba bude všude dobře přijata. Naši muzikanti jsou nejlepší na světě a všichni hrají úžasně.

Alan – Pokud ne jinak – doufám že ano. Budu se těšit na další rozhovor. Necháme tomu čas.

Ray – Děkujeme za zájem. Myslím že, jakmile si lidé poslechnou naše písně, ocení krásu, talent a jedinečnost tohoto projektu.


Ray has always been a faithful follower of icons of progressive rock music such as Jethro Tull, Yes, Pink Floyd, Queen, and other rock legends who pushed the boundaries into uncharted musical territory when they had a huge impact on his life. Ray assembled this band of world-class musicians to join him, determined to produce music that would positively impact listeners, hoping to help them feel good when „feel-good“ songs are urgently needed.


Alan – Hello. First of all, you could introduce yourself. Tell a little about yourself.

Ray – Hello, and thanks for your interest in our new band and album, Fly To The Sun.  I am the composer of the music, and vocalist and flute player.  I have assembled a band of the finest musicians in the rock world.  We produced a record that is unique, highly skill, and with refreshing, positive lyrics.  Each song is unique from each other and we cover all music genres.

Alan – How long did you have this project in your head before you decided to do it?

Ray – Well, the project has been in development for 3 years.  I wanted to develop it in a very structured way so that each song was of very high quality.

Alan – Teammates. Did you have any idea who would be performing on the album? And did you get a positive response? Or did you approach someone, they refused, so you kept looking?

Ray – Everyone band member I approached to join the band was very enthusiastic about joing, so putting the band together was really quite easy!

Alan – Bandmates, who all contributed to the album? May you also introduce them to readers in the Czech Republic and Slovakia although they are sonorous names.

Ray –  On bass is Bill Sheehan, who we regard as one of the best bass players of all time.  He also plays in Mr. Big, Winery Dogs, and played in David Lee Roth’s band as well as many others. Jennifer Batten is our lead guitarist and also produced our videos.  Jennifer is legendary and played in the bands of Jeff Beck and Michael Jackson, as well as many other great musicians and bands. Andrew Giddings is our keyboardist and one of our producers.  Andrew was in Jethro Tull for 16 years and is one of the best keys players in the world. Gregg Bissonette is our drummer and has played with the great bands as ELO, BeeGees, and many others.  He is currently also drummer in Ringo Starr’s band and was recently named best drummer in a poll. JJ Sansaverino is another of our guitarists and has been #1 on Billboard.  JJ played great material on several of the songs. Rounding out the band are other great players such as Alex Grata (multi-instrumentalist and producer for our backing tracks), Drew Hall on guitar, and Troy Perkins on bass.

Alan – I don’t want to touch anyone. But I will write it. Wonderful song Taj Mahal, (unfortunately he’s dead) David Bowie would fit me there. So, I hope no one was offended by what I wrote here.

Ray – My voice has been compared to many other singers.  I am honored to be compared to such great singers.  I use various vocal tones and techniques in my songs to try to make it interesting for the listeners.  The Taj Mahal song is referring to the wonderful building in India, not the singer.  The Taj Mahal was built in 1560 so it is really magnificent!  The song is our tribute to that wonderful edifice.

Alan – You had a huge radio show with the album. Where was it, who was it for, and listening + responses?

Ray – We have done many radio interviews worldwide and the album is getting great attention and radio play around the globe.  We are also very popular in India due to the Taj Mahal song.  We are being played on over 4000 radio stations, some on regular rotation.  Our songs Soaring With Angels, Taj Mahal, and You’re Free As A Bird are getting great attention on radio.

Alan – Will you be traveling with the project? Play concerts? Or will it remain only as a radio project?

Ray – We haven’t decided yet.  We will see how the album does and if it is well received, then live performances are certainly always possible if the numbers are there.

Alan – Combining all that with your group would probably be very difficult. Or not?

Ray – Well, with musicians of this high level, it’s all a matter of scheduling for tours because they all have different bands they also play in.

Alan – Fly to the Sun where would you put it? Between art rock, and prog rock? The point is that each song appears to me in a different concept, differently composed.

Ray – I would call it progressive pop, similar as Genesis, Queen, Yes, etc.  Each song is different though because we wanted wide ranging appeal so there is something for everyone.  We have a couple R&B songs on it as well, but they all have that prog art rock flavor.  It’s a very unique album.

Alan – Ray, I have a question just for you. Do you know the Czech and Slovak audiences? How do you think they perceive your work, your playing?

Ray – I think our music will be well received everywhere.  Our musicians are the best in the world and they all play wonderful parts on these songs.

Alan – If nothing else – I hope so. I look forward to the next interview. We’ll give it time.

Ray – Thank you for your interest.  I think once people listen to our songs they will appreciate the beauty, talent, and uniqueness of our songs.